Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Misja Stowarzyszenia PONAD

Nasza misja określona jest w uchwale Zarządu nr 5/2003.

"Działamy na rzec dzieci z ADHD wspierając ich rodziców, nauczycieli i tych wszystkich, którzy mogą wpłynąć na poprawę ich sytuacji.

Wierzymy w osiągniecia nauki, w szczególności w dziedzinie medycyny, psychologii, pedagogiki i nauki o żywieniu człowieka, których wdrożenie ułatwi wychowanie i pracę z dzieckiem w domu i szkole, a jego talent i potencjał intelektualny będzie lepiej spożytkowany."1.

Stowarzyszenie o nazwie „PoNad” STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NADPOBUDLIWYM, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem. Celem jego działania jest propagowanie wiedzy na temat zespołu nadpobudliwości, rozwijanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji środowiska dzieci dotkniętych zaburzeniem oraz organizację różnorodnych form terapii, edukacji i wypoczynku, upowszechnianie poczynań Stowarzyszenia, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują te działania.2.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.

3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r.Nr 20 , poz. 104 z późn. Zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

6.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony

7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. popularyzowanie wiedzy ogólnej na temat zaburzenia – zespół nadpobudliwości;
2. organizowanie seminariów i warsztatów na temat schorzenia i metod pracy z dziećmi nim dotkniętymi, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i wychowawców;
3. organizowanie urozmaiconych form poradnictwa i szkolenia dla opiekunów oraz zajęć terapeutycznych i wypoczynku dla dzieci z zespołem nadpobudliwości;
4. śledzenie światowej literatury fachowej, animowanie publikacji w języku polskim na temat zespołu nadpobudliwości;
5. nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi osobami i instytucjami zainteresowanymi szeroko pojętą problematyką zespołu nadpobudliwości w celu zbierania informacji i wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć, dydaktycznych i organizacyjnych;
6. udzielanie wszechstronnej pomocy wszystkim dzieciom z zespołem nadpobudliwości i ich opiekunom;
7. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i ich rodzin poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
8. doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczna członkom i innym podmiotom zainteresowanym działalnością Stowarzyszenia;
9. inne działania sprzyjające rozwojowi Statutowych celów organizacyjnych.


8.

Stowarzyszenie dla realizacji swych Statutowych celów może prowadzić działalność gospodarczą i powoływać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

9.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, nawet nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wypełni deklarację członkowską.
Treść deklaracji członkowskiej, wzór legitymacji oraz logo Stowarzyszenia zostaną przyjęte po ukonstytuowaniu się jego pierwszych władz.
Osoba prawna może być członkiem wspierającym.


10.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się w drodze uchwały przyjęcia kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

11.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień Statutu;
2) popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia;
3) przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
5) regularnego opłacania składek.

2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia;
w szczególności:
1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;
2) przysługuje mu prawo do posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznaki;
3) ma prawo ubiegać się o rekomendację i opiekę Stowarzyszenia;
4) ma prawo składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
5) może korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
6) ma prawo korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom i ich rodzinom Stowarzyszenie.

3.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która w szczególny sposób przyczyni się do rozwoju i podniesienia rangi Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego przyznaje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu.


12.

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionych w § 11
ust. 2 punkty 2 – 6.

13.

Skreślenie z listy członów Stowarzyszenia następuje przez:
1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu
2. wykluczenie przez Zarząd:
1) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
2) za długotrwały brak aktywności w pracach Stowarzyszenia;
3) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy;
4) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punktach 1-2;
5) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.


14.

Funkcje pierwszego Zarządu pełni Komitet Założycielski od chwili zarejestrowania Stowarzyszenia. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 12 miesięcy.

15.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński


16.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

17.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

18.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, przy powiadomieniu o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listownie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
5. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
9) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
10) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu
11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i organizacji przez nie powołanych.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
7. Zmiana Statutu, odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.


19.

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i od 1 do 2 innych członków.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
5. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
1) przygotowanie i realizacja projektów programu działania Stowarzyszenia;
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
4) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Zarządu i Stowarzyszenia;


20.

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2.Komisja Rewizyjna wyłania ze swego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, w tym gospodarki finansowej,
2)składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu
3)występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia, również na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

21.

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca.
4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkim członkom.
5. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia.


22.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19, § 20 i § 21, w czasie trwania kadencji, pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu mogą dokonać kooptacji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

23.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub Wiceprezes.
4. Zobowiązania majątkowe zaciąga dwóch z trzech upoważnionych członków Zarządu tj. Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.


24.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek połowy ogółu członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawa o Stowarzyszeniach.
istnieje łagodny i skuteczny sposób, aby poprawić funkcjonowanie dziecka, nastolatka lub osoby dorosłej dotkniętej objawami ADHD.

W wielu wypadkach znaczącą poprawę niesie nutroterapia.

Nutroterapia – terapia przez odżywianie, wzbogacenie diety o składniki odżywiające mózg i poprawiające jego rozwoj i funkcjonowanie – struktury mózgu odpowiedzialne za objawy nadpobudliwości, niedoboru uwagi.

Takim skutecznym, bezpiecznym, dedykowanym suplementem diety jest preparat przygotowany całkowicie na bazie składników naturalnych nasion lnu i indyjskiej rośliny gotu kola ( nowy symbol / nazwa preparatu adhd2*200 ) . Dla osób powyżej 12 roku życia jest także formuła wzbogacona o ginko biloba i grape seed ekstrakt ( symbol/ nazwa adhd4*200 ).


W ciągu ostatnich dwóch lat blisko 500 dzieci i osób dorosłych skorzystało i korzysta z tej metody uzyskując dostęp do preparatu. Analizując informacje o rezultatach, ocenia się, że w 45 % przypadków zaobserwowano poprawę funkcjonowania, a w 25% bardzo znaczącą poprawę. Jedynie leki psychostymulujące ( concerta ) wykazują wyższą skuteczność, a lek Strattrera porównywalną .

Odmiennie, niż w przypadku leków psychostymulujących, które działają w krótkim okresie po podaniu, efekty wspomagania diety obserwujemy po ok. 2 miesiącach stosowania.

Dlatego warto zacząć terapię już teraz w okresie wakacji, aby spodziewać się rezultatów w trakcie roku szkolnego.

Koszt preparatu w ilości niezbędnej na 3 miesiące jest zróżnicowany i zależy od wieku i wagi dziecka, wynosi od 86 do 148 PLN , łącznie z kosztami przesyłki i pobrania ( dostarczany wysyłkowo – opłata przy odbiorze ).Zamówienia można składać telefonicznie 022 /423 17 43 we wtorek i czwartek w godz od 9 – 12 lub mailem info@adhd.strefa.pl w dowolnym czasie.

Zachęcamy do obejrzenia strony http:// www.adhd.strefa.pl poświęconej doświadczeniom naszej koleżanki.
reklama

SIŁOWNIA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl